Giới thiệu cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn Thanh Hóa | Phim doanh nghiệp

Thể loại: Phim doanh nghiệp

Thời lượng: 6,47 phút

Khách hàng: VAS- Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn Thanh Hóa

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản:

Thực hiện: 2019

Có thể bạn quan tâm