Phim ngắn giới thiệu THE PHOENIX | Phim doanh nghiệp

Phim giới thiệu The Phoenix Garden

Phim ngắn giới thiệu THE PHOENIX Tập đoàn Hải Phát Land

Thể loại: Phim doanh nghiệp

Thời lượng: 5 phút

Khách hàng: Hải Phát Land Group

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản:

Có thể bạn quan tâm