Storyboard tvc thiết bị nhà bếp Sơn Hà

Storyboard trình lại ý tưởng phân cảnh của tvc thiết bị nhà bếp Sơn Hà - tvc 30s hợp tác cùng khách hàng Sơn Hà

Storyboard thiết bị nhà bếp Sơn Hà phân cảnh 1

Storyboard thiết bị nhà bếp Sơn Hà phân cảnh 2 của tvc

Storyboard thiết bị nhà bếp sơn Hà phân cảnh 3

Có thể bạn quan tâm