Storyboard TVC xe máy điện MBI V

Storyboard cho tvc xe máy điện MBI-V của khách hàng mbigo được Vietstarmax thực hiện với 72 phân cảnh nhỏ.

Storyboard xe máy điện MBI v trang 1

Storyboard xe máy điện MBI v trang 2

Storyboard xe máy điện MBI v trang 3

Storyboard xe máy điện MBI v trang 4

Storyboard xe máy điện MBI v trang 5

Storyboard xe máy điện MBI v trang 6

Storyboard xe máy điện MBI v trang 7

Storyboard xe máy điện MBI v trang 8

Storyboard xe máy điện MBI v trang 9

Storyboard xe máy điện MBI v trang 10

Storyboard xe máy điện MBI v trang 11

Storyboard xe máy điện MBI v trang 12

Storyboard xe máy điện MBI v trang 13

Có thể bạn quan tâm